AasFysioTopBanner.png

Om fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. I kommunehelsetjeneste er fysioterapi en lovpålagt tjeneste. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Dersom pasienten skal ha hel eller delvis rett til refusjon fra trygden, må pasienten ha henvisning fra legen, manuellterapeut eller kiropraktor.

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap, og en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig. I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Denne forståelsen sammen med praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for vurdering av hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Teoretisk og praktisk/klinisk kunnskap danner grunnlag for forståelse av sammenhenger når det gjelder smerter, plager og funksjonsproblemer, samt hvordan dette virker inn på funksjonsevne og livskvalitet.
Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe. Sentrale elementer i denne prosessen er:

· Gjennomgang av sykehistorie (inkludert sosiale forhold og forventninger).

· Kartlegging av hva pasienten/brukeren kan/ikke kan av dagliglivets aktiviteter/funksjoner.

· Detaljert bevegelsesanalyse av helhetlige funksjoner og deler av disse.

· Spesifikke undersøkelser og tester.

· Vurdering av pasienten/brukerens ressurser og endringspotensial.

· Vurdering av mulig sammenheng mellom de ulike funn – problemer og ressurser – hos pasienten/brukeren. Vurderingen danner grunnlag for å si hvorfor pasienten/brukeren har smerte eller funksjonsproblemer.

· Diskusjon med pasienten/brukeren og fastsetting av mål på kort og lang sikt.

Fysioterapeutisk undersøkelse og behandling er samhandlingssituasjoner hvor den fysioterapifaglige utførelsen er vevd inn i ulike kommunikasjonsformer – både verbale og kroppslige. Fysioterapeuten behandler individuelt og gruppevis. Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og muntlige tilbakemeldinger i prosessen. Både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling dokumenteres i journaler og rapporter.

Både i forebygging og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. I det forebyggende arbeidet tas det utgangspunkt i både funksjonsundersøkelse og funksjonsevne i forhold til omgivelsenes krav, med søkelys på tilpasninger og tilrettelegging.

Om undersøkelsen
Du skal bli grundig undersøkt, og følgende vektlegges:

· din sykehistorie, oppfatning av plagene og sosiale forhold helhetlig vurdering av kroppen relatert til de plagene og funksjonsproblemene du kommer med

· spesifikk undersøkelse og vurdering av de deler av kroppen som er relatert til plagene og funksjonsproblemene

· fysioterapeutens vurdering av sammenhengen mellom funn som fremkommer i funksjonsundersøkelsen og dine ressurser

Om behandlingen
Du skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva plagene/funksjonsproblemene skyldes og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, samt i forhold til totalbelastning (hjemme, jobb, fritid). Aktive behandlingsformer vektlegges. Kortsiktige og langsiktige mål for behandling diskuteres og konkretiseres.